Budownictwo

Budownictwo to w ostatnich latach wiodąca branża napędzająca polską gospodarkę. Duża konkurencja na rynku, wprowadzanie nowoczesnych technologii z naciskiem na uzyskiwanie coraz wyższej jakości, rosnące wymagania klientów przy jednoczesnym nacisku na termin realizacji przedsięwzięcia to główne bolączki Inwestora. Sukces  Inwestora zależy w dużym stopniu od ludzi, jakimi się otacza, dlatego tak ważne jest wsparcie profesjonalistów.

Ek­sper­ci DAGNUS po­sia­da­ją wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie w do­radz­twie dla bran­ży budowlanej, do­ty­czą­ce za­rów­no inwestycji sektora publicznego, jak i  prywatnego, budownictwa kubaturowego oraz infrastrukturalnego. Po­łą­cze­nie po­ten­cja­łu eks­perc­kie­go z ob­sza­ru fi­nan­so­wo­-praw­ne­go oraz tech­nicz­ne­go po­zwa­la DAGNUS świad­czyć m.in. na­stę­pu­ją­ce usłu­gi dla wska­za­nej bran­ży:

  • ana­li­zy ryn­ku budowlanego,
  • po­zy­ski­wa­nie fi­nan­so­wa­nia na re­ali­za­cję pro­jek­tów in­we­sty­cyj­nych (źró­dła po­mo­co­we oraz ko­mer­cyj­ne),
  • wsparcie Inwestora na każdym etapie procesu budowlanego,
  • opracowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie wymaganych zezwoleń,
  • nadzór nad realizacją inwestycji,
  • rozliczenie inwestycji oraz bieżąca kontrola budżetu.
×
×