Ciepłownictwo

Wyzwania stojące przed branżą ciepłowniczą, w szczególności wynikające z konieczności przeciwdziałania niskiej jakości powietrza, stanowią jedno z kluczowych zagadnień w tematyce komunalnej. Wymagania w zakresie standardów emisyjnych, ukształtowane m.in. przepisami dyrektyw IED oraz MCP, skutkują koniecznością wdrażania kosztownych procesów modernizacyjnych, które – w kontekście wrażliwości społeczności lokalnych na wysokość cen ciepła – stanowią wyzwanie co do sposobów ich finansowania.

Szerokie doświadczenia ekspertów DAGNUS w doradztwie dla branży ciepłowniczej, udokumentowane pozyskaniem wysokiego finansowania zewnętrznego oraz wieloletnią praktyką w reprezentowaniu Klientów przez Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, skutkują możliwością realnego wsparcia w działaniach podejmowanych przez podmioty z tej branży. Zaletą usług DAGNUS jest również bardzo dobra znajomość pokrewnych branż komunalnych, w tym branży gospodarki odpadami, co staje się istotne w kontekście rosnących związków funkcjonalnych między powyższymi dziedzinami.

Oferta DAGNUS w odniesieniu do branży ciepłowniczej obejmuje m.in.:

  • pozyskiwanie finansowania zewnętrznego (pomocowego oraz komercyjnego),
  • doradztwo w opracowywaniu planów rozwoju,
  • doradztwo w pozyskiwaniu koncesji oraz zatwierdzaniu taryf,
  • analizy organizacyjne przedsiębiorstw (w tym dotyczące wdrożenia systemów zarządzania).
×
×