Jednostki samorządu terytorialnego

Z uwagi na znaczny poziom decentralizacji władzy publicznej, kluczowa rola jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych jest niepodważalna. Rosnąca odpowiedzialność samorządów za kształtowanie jakości życia mieszkańców (w tym w zakresie jakości infrastruktury technicznej) oraz za wspieranie rozwoju gospodarczego przyczynia się do zwiększenia potrzeb w zakresie wdrażania nowoczesnych narzędzi zarządzania organizacyjnego i finansowego.

Specjaliści DAGNUS dysponują wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu samorządów w kształtowaniu i realizacji przyjętych polityk publicznych. W szczególności, uczestniczyliśmy w przygotowaniu szeregu kluczowych inwestycji samorządowych, mając znaczący udział w zapewnieniu niezbędnego finansowania oraz organizacji tych przedsięwzięć. Posiadając głęboką znajomość specyfiki funkcjonowania samorządów, stanowimy odpowiedzialnego partnera dla organów jednostek samorządu terytorialnego, zdolnego do wskazania kierunków rozwoju i metod realizacji przyjętych celów.

Do szerokiej gamy usług DAGNUS na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zaliczają się w szczególności:

  • doradztwo w opracowywaniu strategii rozwoju,
  • doradztwo w formułowaniu projektów inwestycyjnych oraz pozyskiwaniu finansowania na ich rzecz,
  • doradztwo w zakresie podnoszenia jakości świadczenia usług publicznych (np. monitorowanie jakości usług, rekomendacje w zakresie reorganizacji struktur administracyjnych),
  • doradztwo w tworzeniu spółek komunalnych,
  • doradztwo w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • doradztwo w zakresie modeli realizacji usług komunalnych (np. w zakresie gospodarki odpadami, publicznego transportu zbiorowego).
×
×