Kościelne osoby prawne

Zgodnie z zapisami art. 22 ust. 1 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1998 r.), działalność służąca celom humanitarnym, charytatywno-opiekuńczym, naukowym i oświatowo-wychowawczym, podejmowana przez kościelne osoby prawne, jest zrównana pod względem prawnym z działalnością służącą analogicznym celom i prowadzoną przez instytucje państwowe. Umożliwia to udzielanie wsparcia dla Kościoła na cele realizacji wyżej wymienionych działań, w tym ze środków unijnych.

Kościelne osoby prawne są beneficjentami projektów związanych przede wszystkim  z remontami, renowacjami, przebudowami i modernizacjami kościołów i innych obiektów sakralnych, stanowiących zarazem obiekty zabytkowe, nierzadko o bardzo dużej wartości historycznej i artystycznej.

Kościoły i związki wyznaniowe pozyskują też środki na digitalizację zbiorów bibliotecznych, instalację systemów zabezpieczających obiekty sakralne. Dzięki dotacjom unijnym podnosi się też jakość opieki społecznej i edukacyjnej sprawowanej przez te podmioty.

Eksperci DAGNUS realizowali szereg projektów doradczych na rzecz kościelnych osób prawnych. Posiadane doświadczenie umożliwia nam udzielanie skutecznego i efektywnego wsparcia tego typu podmiotom.

×
×