Transport

Zapewnienie odpowiedniej jakości transportu publicznego stanowi jedno z kluczowych zadań administracji centralnej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Istotność tego zadania z punktu widzenia mieszkańców stanowi uzasadnienie dla wysokich nakładów na infrastrukturę transportową oraz użytkowane środki transportu. Kompetencje ekspertów DAGNUS w tym zakresie ogniskują się w obszarze zagadnień transportu drogowego i torowego. Od lat jesteśmy zaangażowani są w prace doradcze dotyczące budowania modeli transportu publicznego. Zgromadzone doświadczenie pozwala DAGNUS na tworzenie efektywnych rozwiązań, opartych na dobrym zrozumieniu mechanizmów funkcjonowania rynku transportowego oraz ugruntowanej znajomości specyfiki działania organizatorów transportu.

W za­kre­sie budowania modeli transportu publicznego DAGNUS ofe­ru­je:

  • ana­li­zę efek­tyw­no­ści sto­so­wa­nych roz­wią­zań or­ga­ni­za­cyj­nych (w tym np. oce­na za­kre­su usług świad­czo­nych przez organizatora w ra­mach sy­te­mu, ana­li­za prze­pły­wów fi­nan­so­wych w obrę­bie sys­te­mu),
  • opra­co­wa­nie re­ko­men­da­cji w za­kre­sie podnie­sie­nia efek­tyw­no­ści sys­te­mu (w tym ana­li­za wa­run­ków za­sto­so­wa­nia roz­wią­zań opar­tych na za­mó­wie­niu in­-ho­use),
  • przy­go­to­wa­nie do wdro­że­nia no­wych wy­ma­gań praw­nych.
×
×