Analiza strategiczna

DAGNUS to in­­te­r­dy­­scy­­pli­­na­r­na gru­­pa firm do­­ra­d­czych, któ­­ra wspie­­ra Klie­n­tów w za­­kre­­sie sze­­ro­­kiej pa­­le­­ty usług. Sku­­pia­­my po­­nad 100 do­­świa­d­czo­­nych spe­­cja­­li­­stów go­­to­­wych świa­d­czyć naj­wy­ż­szej ja­­ko­­­ści usłu­­gi w ca­­łej Po­l­sce.

Ce­­chu­­je­­my się ko­m­ple­k­so­­wym po­­de­j­­ściem dla wy­­pra­­co­­wy­­wa­­nia sku­­te­cz­nych roz­­wią­­zań, efe­k­ty­w­no­­­ścią dzia­­łań i ogro­m­nym za­­a­n­ga­­żo­­wa­­niem.

Co ofe­­ru­­je­­my?

DAGNUS dla opracowania strategii przyszłego działania dokonuje analiz strategicznych w obszarach marketingu i sprzedaży, organizacji i zarządzania, finansów, uwarunkowań makroekonomicznych czy rozważanych programów inwestycyjnych.

Analizy te służą zarówno poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju, przebudowie modelu biznesowego dotychczasowej działalności, jak i konieczności głębszej restrukturyzacji finansowo-organizacyjnej podyktowanej, np. problemami w zakresie rentowności sprzedaży i bieżącej obsługi zadłużenia.

Przeprowadzenie analiz strategicznych służy głownie:

  • tworzeniu strategii marketingowych,
  • badaniu rynków krajowych i zagranicznych,
  • analizie konkurencji oraz preferencji klientów,
  • opracowywaniu map ryzyk,
  • identyfikowaniu i rekomendowaniu opcji rozwoju,
  • opracowywaniu programów rozwoju i restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym prognoz finansowych i analiz efektywności inwestycji,
  • doradztwu w procesach skutecznego wdrażania strategii, w tym prowadzeniu warsztatów dla kadry kierowniczej zorientowanych na bieżące rozwiązywanie problemów pojawiających w związku z implementacją strategii.

 

×
×