Doradztwo organizacyjne

DAGNUS to in­ter­dy­scy­pli­nar­na gru­pa firm do­rad­czych, któ­ra wspie­ra Klien­tów w za­kre­sie sze­ro­kiej pa­le­ty usług. Sku­pia­my po­nad 100 do­świad­czo­nych spe­cja­li­stów go­to­wych świad­czyć naj­wyż­szej ja­ko­ści usłu­gi w ca­łej Pol­sce.

Ce­chu­je­my się kom­plek­so­wym po­dej­ściem dla wy­pra­co­wy­wa­nia sku­tecz­nych roz­wią­zań, efek­tyw­no­ścią dzia­łań i ogrom­nym za­an­ga­żo­wa­niem.

Co ofe­ru­je­my?

Do­radz­two we wdra­ża­niu sys­te­mów zarządzania jest usłu­gą, któ­rą ze­spół DAGNUS wy­pra­co­wał dzię­ki wie­lo­let­niej prak­ty­ce w dzia­łal­no­ści kon­sul­tin­go­wej. Isto­tą tej usłu­gi jest so­lid­ny pro­jekt oraz wdro­że­nie zin­te­gro­wa­ne­go sys­te­mu za­rzą­dza­nia, któ­ry opie­ra się na spój­nych i kom­plek­so­wych na­rzę­dziach za­rzą­dza­nia (przed­sta­wio­ne na po­niż­szym sche­ma­cie). Efek­tem jest sta­łe przy­sto­so­wy­wa­nie się do szyb­ko zmie­nia­ją­cych się uwa­run­ko­wań dzia­ła­nia.

W ra­mach roz­wi­ja­nia sys­te­mów zarządzania nasz ze­spół jest go­to­wy re­ali­zo­wać na­stę­pu­ją­ce usłu­gi:

  • pro­jek­to­wa­nie oraz wdra­ża­nie Zin­te­gro­wa­ne­go Sy­ste­mu In­for­ma­cyj­ne­go – spój­nych i kom­plek­so­wych na­rzę­dzi za­rzą­dza­nia,
  • opra­co­wy­wa­nie i wdra­ża­nie struk­tur or­ga­ni­za­cyj­nych, ba­da­nie i uspraw­nia­nie pro­ce­sów oraz dzia­łań,
  • opra­co­wy­wa­nie nie­zbęd­nych zmian sys­te­mów ewi­den­cji i ar­chi­wi­za­cji,
  • opra­co­wy­wa­nie pro­ce­dur pla­no­wa­nia i kon­tro­li, con­trol­lin­gu,
  • wdra­ża­nie zrów­no­wa­żo­nych kart wy­ni­ków,
  • opra­co­wy­wa­nie wy­ma­gań funk­cjo­nal­nych Zin­te­gro­wa­nych Sy­ste­mów In­for­ma­tycz­nych oraz do­radz­two w wy­bo­rze i ich wdra­ża­niu,
  • opra­co­wy­wa­nie i wdra­ża­nie sys­te­mów mo­ty­wa­cyj­nych,
  • przy­go­to­wy­wa­nie i wdra­ża­nie me­tod za­rzą­dza­nia fi­nan­so­we­go,
  • do­radz­two dla Jed­nost­ki Re­ali­zu­ją­cej Pro­jekt (JRP).
×
×