Finansowanie komercyjne

DAGNUS to in­­te­r­dy­­scy­­pli­­na­r­na gru­­pa firm do­­ra­d­czych, któ­­ra wspie­­ra Klie­n­tów w za­­kre­­sie sze­­ro­­kiej pa­­le­­ty usług. Sku­­pia­­my po­­nad 100 do­­świa­d­czo­­nych spe­­cja­­li­­stów go­­to­­wych świa­d­czyć naj­wy­ż­szej ja­­ko­­­ści usłu­­gi w ca­­łej Po­l­sce.

Ce­­chu­­je­­my się ko­m­ple­k­so­­wym po­­de­j­­ściem dla wy­­pra­­co­­wy­­wa­­nia sku­­te­cz­nych roz­­wią­­zań, efe­k­ty­w­no­­­ścią dzia­­łań i ogro­m­nym za­­a­n­ga­­żo­­wa­­niem.

Co ofe­­ru­­je­­my?

Do­­ra­dz­two słu­­żą­­ce po­­zy­­ski­­wa­­niu fi­­na­n­so­­wa­­nia dla re­­a­li­­za­­cji pro­­je­k­tów in­­we­­sty­­cy­j­nych to na­­sza spe­­cja­l­ność. Re­­a­li­­zu­­je­­my je w opa­r­ciu o in­­te­r­dy­­scy­­pli­­na­r­ny ze­­spół fi­­na­n­si­­stów, pra­w­ni­­ków oraz in­­ży­­nie­­rów. Po­­ma­­ga­­my na­­szym Klie­n­tom do­­sko­­na­­lić za­­ło­­że­­nia pro­­je­k­tów in­­we­­sty­­cy­j­nych w ra­­mach opra­­co­­wy­­wa­­nia stu­­diów wy­­ko­­na­l­no­­­ści, uzy­­ski­­wać śro­d­ki na ich re­­a­li­­za­­cję oraz za­­rzą­­dzać pro­­je­k­ta­­mi in­­we­­sty­­cy­j­ny­­mi. Do­­ra­­dza­­my we wdra­­ża­­niu klu­­czo­­wych pro­­je­k­tów in­­we­­sty­­cy­j­nych w wie­­lu bra­n­żach na te­­re­­nie ca­­łe­­go kra­­ju.

Ek­spe­r­ci DAGNUS dzię­­ki sto­­so­­wa­­niu pro­­fe­­sjo­­na­l­nych me­­tod ana­­liz oraz wie­­lo­­le­t­nie­­mu in­­te­r­dy­­scy­­pli­­na­r­ne­­mu do­­świa­d­cze­­niu, po­­ma­­ga­­ją do­­ko­­nać wy­­bo­­ru naj­le­p­szych de­­cy­­zji in­­we­­sty­­cy­j­nych.

Na ce­­le re­­a­li­­za­­cji pro­­je­k­tów in­­we­­sty­­cy­j­nych po­­zy­­sku­­je­­my fi­­na­n­so­­wa­­nie z ró­ż­no­­ro­d­nych źró­­deł (mo­n­taż fi­­na­n­so­­wy), w tym:

 • Kra­­jo­­wych ba­n­ków ko­­me­r­cy­j­nych i mię­­dzy­­na­­ro­­do­­wych in­­sty­­tu­­cji fi­­na­n­so­­wych,
 • Wy­­spe­­cja­­li­­zo­­wa­­nych in­­sty­­tu­­cji fi­­na­n­so­­wych re­­a­li­­zu­­ją­­cych kra­­jo­­wą po­­li­­ty­­kę roz­­wo­­ju (w tym np. Po­l­skie­­go Fu­n­du­­szu Ro­­zwo­­ju S.A.).
 • Fu­n­du­­szy eu­­ro­­pe­j­skich (za po­­śre­d­ni­c­twem in­­sty­­tu­­cji wdra­­ża­­ją­­cych, w tym NFOŚi­­GW, WFOŚi­­GW, INiG, urzę­­dy ma­r­sza­ł­ko­w­skie, mi­­ni­­ste­r­stwa, in­­ne in­­sty­­tu­­cje pu­­bli­cz­ne),
 • Kra­­jo­­wych Fu­n­du­­szy Och­ro­­ny Śro­­do­­wi­­ska (w tym: do­­ta­­cje i po­­ży­cz­ki z NFOŚi­­GW, WFOŚi­­GW),

 

Po­­ma­­ga­­my na­­szym Klie­n­tom mię­­dzy in­­ny­­mi w:

 • Po­­zy­­ska­­niu fi­­na­n­so­­wa­­nia dłu­ż­ne­­go w fo­r­mie kre­­dy­­tów ba­n­ko­­wych, po­­ży­­czek i obli­­ga­­cji (w tym w fo­r­mu­­le Pro­­ject Fi­­na­n­ce),
 • Po­­zy­­ski­­wa­­niu do­­ta­­cji,
 • Pro­­je­k­tach par­t­ne­r­stwa pu­­bli­cz­no­­-pry­­wa­t­ne­­go (PPP),
 • Re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cji za­­dłu­­że­­nia.

W ra­­mach or­ga­­ni­­zo­­wa­­nia fi­­na­n­so­­wa­­nia komercyjnego re­­a­li­­zu­­je­­my m.in. następujące usługi:

 • Analiza dostępnych źródeł finansowania komercyjnego (uzupełniana przez badanie dostępności funduszy pomocowych na cele realizacji projektu),
 • Opra­­co­­wa­­nie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o finansowanie komercyjne (w tym m.in. modele finansowe projektu, stu­­dia wy­­ko­­na­l­no­­­ści, bi­­zne­­spla­­ny, dokumentacja administracyjna projektu),
 • Do­­ra­dz­two w ne­­go­­cjo­­wa­­niu umów fi­nan­so­wa,
 • Do­­ra­dz­two w za­­rzą­­dza­­niu pro­­je­k­ta­­mi.
×
×