Fundusze europejskie

DAGNUS to in­ter­dy­scy­pli­nar­na gru­pa firm do­rad­czych, któ­ra wspie­ra Klien­tów w za­kre­sie sze­ro­kiej pa­le­ty usług. Sku­pia­my po­nad 100 do­świad­czo­nych spe­cja­li­stów go­to­wych świad­czyć naj­wyż­szej ja­ko­ści usłu­gi w ca­łej Pol­sce.

Ce­chu­je­my się kom­plek­so­wym po­dej­ściem dla wy­pra­co­wy­wa­nia sku­tecz­nych roz­wią­zań, efek­tyw­no­ścią dzia­łań i ogrom­nym za­an­ga­żo­wa­niem.

Co ofe­ru­je­my?

Do­radz­two słu­żą­ce po­zy­ski­wa­niu fi­nan­so­wa­nia dla re­ali­za­cji pro­jek­tów in­we­sty­cyj­nych to na­sza spe­cjal­ność. Re­ali­zu­je­my je w opar­ciu o in­ter­dy­scy­pli­nar­ny ze­spół fi­nan­si­stów, praw­ni­ków oraz in­ży­nie­rów. Po­ma­ga­my na­szym Klien­tom do­sko­na­lić za­ło­że­nia pro­jek­tów in­we­sty­cyj­nych w ra­mach opra­co­wy­wa­nia stu­diów wy­ko­nal­no­ści, uzy­ski­wać środ­ki na ich re­ali­za­cję oraz za­rzą­dzać pro­jek­ta­mi in­we­sty­cyj­ny­mi. Do­ra­dza­my we wdra­ża­niu klu­czo­wych pro­jek­tów in­we­sty­cyj­nych w wie­lu bran­żach na te­re­nie ca­łe­go kra­ju.

Ek­sper­ci DAGNUS dzię­ki sto­so­wa­niu pro­fe­sjo­nal­nych me­tod ana­liz oraz wie­lo­let­nie­mu in­ter­dy­scy­pli­nar­ne­mu do­świad­cze­niu, po­ma­ga­ją do­ko­nać wy­bo­ru naj­lep­szych de­cy­zji in­we­sty­cyj­nych.

Na ce­le re­ali­za­cji pro­jek­tów in­we­sty­cyj­nych po­zy­sku­je­my fi­nan­so­wa­nie z róż­no­rod­nych źró­deł (mon­taż fi­nan­so­wy), w tym:

 • Fun­du­szy eu­ro­pej­skich (za po­śred­nic­twem in­sty­tu­cji wdra­ża­ją­cych, w tym NFOŚi­GW, WFOŚi­GW, INiG, urzę­dy mar­szał­kow­skie, mi­ni­ster­stwa, in­ne in­sty­tu­cje pu­blicz­ne),
 • Kra­jo­wych Fun­du­szy Och­ro­ny Śro­do­wi­ska (w tym: do­ta­cje i po­życz­ki z NFOŚi­GW, WFOŚi­GW),
 • Kra­jo­wych ban­ków ko­mer­cyj­nych i mię­dzy­na­ro­do­wych in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych,
 • Wy­spe­cja­li­zo­wa­nych in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych re­ali­zu­ją­cych kra­jo­wą po­li­ty­kę roz­wo­ju (w tym np. Pol­skie­go Fun­du­szu Ro­zwo­ju S.A.).

 

Po­ma­ga­my na­szym Klien­tom mię­dzy in­ny­mi w:

 • Po­zy­ski­wa­niu do­ta­cji,
 • Po­zy­ska­niu fi­nan­so­wa­nia dłuż­ne­go w for­mie kre­dy­tów ban­ko­wych, po­ży­czek i obli­ga­cji (w tym w for­mu­le Pro­ject Fi­nan­ce),
 • Pro­jek­tach part­ner­stwa pu­blicz­no­-pry­wat­ne­go (PPP),
 • Re­struk­tu­ry­za­cji za­dłu­że­nia.

W ra­mach or­ga­ni­zo­wa­nia fi­nan­so­wa­nia re­ali­zu­je­my usłu­gi na na­stę­pu­ją­cych eta­pach:

 • Opra­co­wa­nie stra­te­gii po­zy­ska­nia fi­nan­so­wa­nia pla­no­wa­nych przed­się­wzięć, m.in. w opar­ciu o in­for­ma­cje na te­mat moż­li­wych źró­deł dofi­nan­so­wa­nia pro­jek­tów z fun­du­szy eu­ro­pej­skich oraz w opar­ciu o ana­li­zę pro­jek­tu,
 • Opra­co­wa­nie wnio­sków o do­fi­nan­so­wa­nie wraz z wy­ma­ga­ny­mi za­łącz­ni­ka­mi (stu­dia wy­ko­nal­no­ści, bi­zne­spla­ny, ra­por­ty o od­dzia­ły­wa­niu na śro­do­wi­sko, ma­te­ria­ły prze­tar­go­we, har­mo­no­gra­my, de­cy­zje ad­mi­ni­stra­cyj­ne),
 • Do­radz­two w ne­go­cjo­wa­niu umów finansowa,
 • Do­radz­two w za­rzą­dza­niu pro­jek­ta­mi,
 • Do­ko­ny­wa­nie ewa­lu­acji re­zul­ta­tów do­fi­nan­so­wy­wa­nych pro­jek­tów.
×
×