Negocjacje umów nabycia akcji/udziałów

DAGNUS to in­ter­dy­scy­pli­nar­na gru­pa firm do­rad­czych, któ­ra wspie­ra Klien­tów w za­kre­sie sze­ro­kiej pa­le­ty usług. Sku­pia­my po­nad 100 do­świad­czo­nych spe­cja­li­stów go­to­wych świad­czyć naj­wyż­szej ja­ko­ści usłu­gi w ca­łej Pol­sce.

Ce­chu­je­my się kom­plek­so­wym po­dej­ściem dla wy­pra­co­wy­wa­nia sku­tecz­nych roz­wią­zań, efek­tyw­no­ścią dzia­łań i ogrom­nym za­an­ga­żo­wa­niem.

Co ofe­ru­je­my?

DAGNUS za­pew­nia kom­plek­so­wą ob­słu­gę fi­nan­so­wo­-praw­ną po­dej­mo­wa­nych dzia­łań zwią­za­nych ze zby­ciem lub na­by­ciem ak­cji­/u­dzia­łów spół­ek, jak rów­nież wy­dzie­lo­nych czę­ści przedsiębiorstwa.

Usłu­gi do­rad­cze w tym ob­sza­rze obej­mu­ją przy­go­to­wa­nie ana­liz i re­ko­men­da­cji do­ty­czą­cych klu­czo­wych uwa­run­ko­wań i kie­run­ków dzia­łań zwią­za­nych na­by­ciem lub sprze­da­żą podmio­tów, w tym zde­fi­nio­wa­nie krę­gu po­ten­cjal­nych na­byw­ców lub po­ten­cjal­nych podmio­tów, któ­re mo­gły­by być przedmio­tem na­by­cia.

Po­moc Klien­tom obej­mu­je m.in.:

  • opracowywanie warunków transakcji,
  • opracowywanie biznes planów,
  • opracowywanie umów dotyczących transakcji,
  • kompleksową obsługę procesu transakcji,
  • udział w negocjacjach towarzyszących transakcjom kapitałowym,
  • wyceny akcji/udziałów spółek, przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, wszelkimi stosowanymi w praktyce metodami (wskaźnikową, dochodową, majątkową, mieszanymi),
  • okre­śle­nie czyn­ni­ków ry­zy­ka wy­stę­pu­ją­cych w po­szcze­gól­nych ob­sza­rach bi­zne­so­wych, wpły­wa­ją­cych na war­tość przed­się­bior­stwa,
  • opra­co­wy­wa­nie ana­li­zy wraż­li­wo­ści war­to­ści spół­ki na klu­czo­we za­ło­że­nia przy­ję­te do wy­ce­ny,
  • kompleksowe analizy due diligence w zakresie ekonomicznym, finansowym, prawnym, podatkowym i technicznym.
×
×