Opracowywanie strategii

DAGNUS to in­­te­r­dy­­scy­­pli­­na­r­na gru­­pa firm do­­ra­d­czych, któ­­ra wspie­­ra Klie­n­tów w za­­kre­­sie sze­­ro­­kiej pa­­le­­ty usług. Sku­­pia­­my po­­nad 100 do­­świa­d­czo­­nych spe­­cja­­li­­stów go­­to­­wych świa­d­czyć naj­wy­ż­szej ja­­ko­­­ści usłu­­gi w ca­­łej Po­l­sce.

Ce­­chu­­je­­my się ko­m­ple­k­so­­wym po­­de­j­­ściem dla wy­­pra­­co­­wy­­wa­­nia sku­­te­cz­nych roz­­wią­­zań, efe­k­ty­w­no­­­ścią dzia­­łań i ogro­m­nym za­­a­n­ga­­żo­­wa­­niem.

Co ofe­­ru­­je­­my?

DAGNUS opracowuje strategie przyszłego działania, zarówno w zakresie kompleksowej działalności podmiotów, jak i wybranych obszarów działania lub procesów biznesowych, np. marketingu i sprzedaży, organizacji i zarządzania, finansów, rozważanych programów inwestycyjnych. Zaangażowanie DAGNUS w opracowanie i wdrożenie strategii dotyczy zarówno przypadków poszukiwania nowych kierunków rozwoju, potrzeby przebudowy modelu biznesowego dotychczasowej działalności, jak i konieczności głębszej restrukturyzacji  finansowo-organizacyjnej, np. podyktowanej trwałymi problemami w zakresie rentowności sprzedaży i bieżącej obsługi zadłużenia.

Opracowanie strategii jest poprzedzone przeprowadzeniem analizy strategicznej.

DAGNUS rekomenduje opracowywanie strategii głownie w postaci zrównoważonych kart wyników dla ułatwienia zarządzania strategii (jej wdrażania).

Opracowywane strategie dotyczą np. programów rozwoju i restrukturyzacji przedsiębiorstw, z zastosowaniem prognoz finansowych i analiz efektywności inwestycji.

DAGNUS oferuje także doradztwo w procesach skutecznego wdrażania strategii, w tym prowadzenie warsztatów dla kadry kierowniczej zorientowanych na bieżące rozwiązywanie problemów pojawiających w związku z implementacją strategii.

×
×