Partnerstwo publiczno-prywatne

DAGNUS to in­­­te­­r­dy­­­scy­­­pli­­­na­­r­na gru­­­pa firm do­­­ra­­d­czych, któ­­­ra wspie­­­ra Klie­­n­tów w za­­­kre­­­sie sze­­­ro­­­kiej pa­­­le­­­ty usług. Sku­­­pia­­­my po­­­nad 100 do­­­świa­­d­czo­­­nych spe­­­cja­­­li­­­stów go­­­to­­­wych świa­­d­czyć naj­wy­­ż­szej ja­­­ko­­­­­ści usłu­­­gi w ca­­­łej Po­­l­sce.

Ce­­­chu­­­je­­­my się ko­­m­ple­­k­so­­­wym po­­­de­­j­­­ściem dla wy­­­pra­­­co­­­wy­­­wa­­­nia sku­­­te­­cz­nych roz­­­wią­­­zań, efe­­k­ty­­w­no­­­­­ścią dzia­­­łań i ogro­­m­nym za­­­a­­n­ga­­­żo­­­wa­­­niem.

Co ofe­­­ru­­­je­­­my?

DAGNUS oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na usługi i roboty budowlane. Realizujemy usługi w tym zakresie zarówno dla podmiotów zamawiających, jak i uczestników postępowania. Nasze wsparcie ukierunkowane jest na sformułowanie zasad skutecznej współpracy publiczno-prywatnej, przy uwzględnieniu uwarunkowań rynkowych oraz specyfiki zadań publicznych.

DAGNUS oferuje realizacją następujących usług w obszarze PPP:

  • opracowanie analizy przedrealizacyjnej przedsięwzięcia,
  • przeprowadzenie konsultacji rynkowych (market testing),
  • opracowanie projektów dokumentacji postępowania (w tym projektów umów partnerstwa/koncesji),
  • bieżące wsparcie w ramach negocjacji (dialogu),
  • doradztwo na etapie oceny złożonych ofert.
×
×