Plany rozwoju i koncesje

DAGNUS to in­­­te­­r­dy­­­scy­­­pli­­­na­­r­na gru­­­pa firm do­­­ra­­d­czych, któ­­­ra wspie­­­ra Klie­­n­tów w za­­­kre­­­sie sze­­­ro­­­kiej pa­­­le­­­ty usług. Sku­­­pia­­­my po­­­nad 100 do­­­świa­­d­czo­­­nych spe­­­cja­­­li­­­stów go­­­to­­­wych świa­­d­czyć naj­wy­­ż­szej ja­­­ko­­­­­ści usłu­­­gi w ca­­­łej Po­­l­sce.

Ce­­­chu­­­je­­­my się ko­­m­ple­­k­so­­­wym po­­­de­­j­­­ściem dla wy­­­pra­­­co­­­wy­­­wa­­­nia sku­­­te­­cz­nych roz­­­wią­­­zań, efe­­k­ty­­w­no­­­­­ścią dzia­­­łań i ogro­­m­nym za­­­a­­n­ga­­­żo­­­wa­­­niem.

Co ofe­­­ru­­­je­­­my?

Specjaliści DAGNUS posiadają szerokie doświadczenie w doradztwie dla branży energetycznej, dotyczące zarówno działalności inwestycyjnej, jak i operacyjnej. Regulacja działalności przedsiębiorstw energetycznych skutkuje koniecznością realizacji szeregu obowiązków administracyjnych, do których można zaliczyć m.in. obowiązek tworzenia planów rozwoju oraz konieczność pozyskiwania koncesji w zakresie określonym ustawą. W powyższym zakresie DAGNUS oferuje:

  • wsparcie w tworzeniu planów rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego,
  • opracowanie projektu wniosku o koncesję/promesę koncesji,
  • reprezentowanie wnioskodawcy w ramach postępowania administracyjnego dotyczącego pozyskania koncesji/promesy koncesji.

 

×
×