Project Management, usługa Inżyniera Kontraktu, Nadzór Inwestorski

DAGNUS to in­­­­te­­­r­dy­­­­scy­­­­pli­­­­na­­­r­na gru­­­­pa firm do­­­­ra­­­d­czych, któ­­­­ra wspie­­­­ra Klie­­­n­tów w za­­­­kre­­­­sie sze­­­­ro­­­­kiej pa­­­­le­­­­ty usług. Sku­­­­pia­­­­my po­­­­nad 100 do­­­­świa­­­d­czo­­­­nych spe­­­­cja­­­­li­­­­stów go­­­­to­­­­wych świa­­­d­czyć naj­wy­­­ż­szej ja­­­­ko­­­­­­­ści usłu­­­­gi w ca­­­­łej Po­­­l­sce.

Ce­­­­chu­­­­je­­­­my się ko­­­m­ple­­­k­so­­­­wym po­­­­de­­­j­­­­ściem dla wy­­­­pra­­­­co­­­­wy­­­­wa­­­­nia sku­­­­te­­­cz­nych roz­­­­wią­­­­zań, efe­­­k­ty­­­w­no­­­­­­­ścią dzia­­­­łań i ogro­­­m­nym za­­­­a­­­n­ga­­­­żo­­­­wa­­­­niem.

Co ofe­­­­ru­­­­je­­­­my?

Sukces każdego projektu zależy w największym stopniu od ludzi, którzy są zaangażowani w jego realizację. DAGNUS oferuje kompleksowe zarządzanie projektem, dysponując grupą doświadczonych inżynierów, w tym inżynierów posiadających wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy – Prawo Budowlane.

Za­kres usług DAGNUS w ob­sza­rze realizacji Inwestycji obej­mu­je:

  • Project Management, obejmujący wsparcie Inwestora na każdym z etapów realizacji,
  • pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, w tym Inżyniera Kontraktu według FIDIC,
  • pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego,
  • pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (wielobranżowego),
  • pełnienie funkcji niezależnego Konsultanta technicznego, w tym w szczególności dla instytucji finansowych.
×
×