Wdrażanie strategii

DAGNUS to in­­te­r­dy­­scy­­pli­­na­r­na gru­­pa firm do­­ra­d­czych, któ­­ra wspie­­ra Klie­n­tów w za­­kre­­sie sze­­ro­­kiej pa­­le­­ty usług. Sku­­pia­­my po­­nad 100 do­­świa­d­czo­­nych spe­­cja­­li­­stów go­­to­­wych świa­d­czyć naj­wy­ż­szej ja­­ko­­­ści usłu­­gi w ca­­łej Po­l­sce.

Ce­­chu­­je­­my się ko­m­ple­k­so­­wym po­­de­j­­ściem dla wy­­pra­­co­­wy­­wa­­nia sku­­te­cz­nych roz­­wią­­zań, efe­k­ty­w­no­­­ścią dzia­­łań i ogro­m­nym za­­a­n­ga­­żo­­wa­­niem.

Co ofe­­ru­­je­­my?

DAGNUS świadczy usługi wdrażania strategii w celu:

  • zrealizowania nowych kierunków rozwoju,
  • przebudowy modelu biznesowego dotychczasowej działalności,
  • głębszej restrukturyzacji  finansowo-organizacyjnej podyktowanej
  • poprawy wyników działalności.

Doradztwo w procesach skutecznego wdrażania strategii obejmuje:

  • opracowywanie narzędzi zarządzania strategicznego (mapy strategii, ZKW, procedur, wzorów raportów, mapy ryzyk, metody mitygacji ryzyk),
  • budowanie systemów informacyjnych niezbędnych dla realizacji strategii,
  • prowadzenie warsztatów dla wdrożenia stosowania opracowanych narzędzi i metod,
  • doradztwo dla bieżącego rozwiązywania problemów pojawiających w związku z implementacją strategii.

Jednym z celów wdrażania strategii jest odejście od planowania strategicznego (pasywnego) na rzecz zarządzania strategicznego (aktywnego).

×
×