Wyceny akcji/udziałów

DAGNUS to interdyscyplinarna grupa firm doradczych, która wspiera Klientów w zakresie szerokiej palety usług. Skupiamy ponad 100 doświadczonych specjalistów gotowych świadczyć najwyższej jakości usługi w całej Polsce.

Cechujemy się kompleksowym podejściem dla wypracowywania skutecznych rozwiązań, efektywnością działań i ogromnym zaangażowaniem.

Co oferujemy?

DAGNUS za­­pe­w­nia ko­m­ple­k­so­­wą ob­słu­­gę fi­­na­n­so­­wo­­-pra­w­ną po­­de­j­mo­­wa­­nych dzia­­łań zwią­­za­­nych ze zby­­ciem lub na­­by­­ciem ak­cji­­/u­­dzia­­łów spół­­ek, jak ró­w­nież wy­­dzie­­lo­­nych czę­­­ści przed­się­bior­stwa.

Usłu­­gi do­­ra­d­cze w tym ob­sza­­rze obe­j­mu­­ją przy­­go­­to­­wa­­nie ana­­liz i re­­ko­­me­n­da­­cji do­­ty­­czą­­cych klu­­czo­­wych uwa­­ru­n­ko­­wań i kie­­ru­n­ków dzia­­łań zwią­­za­­nych na­­by­­ciem lub sprze­­da­­żą podmio­­tów, w tym zde­­fi­­nio­­wa­­nie krę­­gu po­­te­n­cja­l­nych na­­by­w­ców lub po­­te­n­cja­l­nych podmio­­tów, któ­­re mo­­gły­­by być przedmio­­tem na­­by­­cia.

Pomoc Klientom obejmuje m.in.:

  • wyceny akcji/udziałów spółek, przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, wszelkimi stosowanymi w praktyce metodami (wskaźnikową, dochodową, majątkową, mieszanymi),
  • określenie czynników ryzyka występujących w poszczególnych obszarach biznesowych, wpływających na wartość przedsiębiorstwa,
  • opracowywanie analizy wrażliwości wartości spółki na kluczowe założenia przyjęte do wyceny,
  • kompleksowe analizy due diligence w zakresie ekonomicznym, finansowym, prawnym, podatkowym i technicznym,
  • opracowywanie warunków transakcji,
  • opracowywanie biznesplanów.
×
×