Instytucje kultury

 

Kultura i sztuka to jedne z najważniejszych obszarów funkcjonowania każdego nowoczesnego państwa i metropolii. Od dostępności kultury dla wszystkich obywateli, od ilości i jakości kształcenia artystów, od rodzaju, liczby i prestiżu instytucji kultury zależy miejsce danego miasta na mapie kulturalnej kraju, Europy i świata. Kultura, turystyka kulturowa i powiązane z nimi sektory przemysłu (sektor tzw. czasu wolnego, sektor przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury) są także jednym z czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, służącym budowie społeczeństwa innowacyjnego, o dużym potencjale rozwojowym. Udział turystyki kulturowej i kultury oraz powiązanych z tymi sferami tzw. przemysłów czasu wolnego w tworzeniu wartości dodanej brutto jest w Polsce wysoki i zbliżony do osiąganego przez wysoko rozwinięte kraje Europy.

Dla instytucji kultury świadczymy usługi ekspercie m.in. w zakresie:

  • doradztwa związanego z przygotowaniem i realizacją przez instytucje kultury projektów o różnym charakterze – inwestycyjnych (budowa, rozbudowa, remont,  modernizacja, zakup wyposażenia, nadanie nowych funkcjonalności, rewitalizacja), związanych z rozwojem i organizacją imprez i wydarzeń kulturalnych ( w tym o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym) i rozwojem produktu kulturowego;
  • opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach dostępnych programów operacyjnych, krajowych i wspólnotowych;
  • doradztwa w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej projektów (program funkcjonalno-użytkowy, koncepcja techniczna);
  • obsługi instytucji kultury w procesie przeprowadzenia postępowań w ramach Prawa Zamówień Publicznych;
  • rozliczania projektów dofinansowanych ze środków unijnych i krajowych;
  • przygotowania analiz i modeli finansowych dla projektów inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury;
  • opracowania wieloletnich strategii rozwoju instytucji kultury;
  • analizy występowania  pomocy publicznej w projektach;
  • doradztwa w zakresie powołania międzynarodowych partnerstw  i konsorcjów dla projektów kulturalnych (w tym obsługa prawna i językowa);
  • prowadzenia szkoleń w zakresie przygotowania oferty kulturalnej, koncepcji produktu kulturowego, zarządzania projektem w dziedzinie turystyki kulturowej.
×
×