Tworzenie i przekształcenia spółek

DAGNUS to in­­te­r­dy­­scy­­pli­­na­r­na gru­­pa firm do­­ra­d­czych, któ­­ra wspie­­ra Klie­n­tów w za­­kre­­sie sze­­ro­­kiej pa­­le­­ty usług. Sku­­pia­­my po­­nad 100 do­­świa­d­czo­­nych spe­­cja­­li­­stów go­­to­­wych świa­d­czyć naj­wy­ż­szej ja­­ko­­­ści usłu­­gi w ca­­łej Po­l­sce.

Ce­­chu­­je­­my się ko­m­ple­k­so­­wym po­­de­j­­ściem dla wy­­pra­­co­­wy­­wa­­nia sku­­te­cz­nych roz­­wią­­zań, efe­k­ty­w­no­­­ścią dzia­­łań i ogro­m­nym za­­a­n­ga­­żo­­wa­­niem.

Co ofe­­ru­­je­­my?

DAGNUS zapewnia kompleksową obsługę procesu tworzenia i przekształcaniu spółek prawa handlowego. Integralnym elementem prac realizowanych przez DAGNUS w tym obszarze jest identyfikacja oczekiwanego przez Klienta docelowego modelu realizacji celów biznesowych oraz określenie optymalnego (m.in. z punktu widzenia uwarunkowań podatkowych) scenariusza działań formalnoprawnych zmierzających do osiągnięcia tych celów. Do szczegółowego zakresu usług należy:

  • przeprowadzenie analizy wielokryterialnej w zakresie dostępnych form prawnych tworzonego/przekształcanego podmiotu,
  • określenie założeń procesu tworzenia/przekształcenia spółki,
  • bieżąca obsługa procesu tworzenia/przekształcenia spółki (w tym opracowanie niezbędnej dokumentacji organizacyjnej podmiotu),
  • wsparcie w formułowaniu systemu zarządzania tworzonej/przekształcanej spółki.
×
×