Wodociągi i kanalizacja

Usługi świadczone przez podmioty z branży wodociągowo-kanalizacyjnej odpowiadają podstawowym potrzebom społeczności lokalnych. Z tego względu, realizowane przez nie działania posiadają wyjątkową specyfikę i wymagają szczególnego stopnia staranności. Jednocześnie, zarówno obiektywne potrzeby modernizacyjne, wynikające ze stanu istniejącej infrastruktury, jak i niestabilne otoczenie prawne, skutkują koniecznością wdrażania metod zarządzania, które pozwolą na skuteczną realizację niezbędnych działań inwestycyjnych w warunkach ograniczonych zasobów.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, eksperci DAGNUS dysponują odpowiednim przygotowaniem do świadczenia usług doradczych w tym obszarze, obejmujących m.in.:

  • do­radz­two w for­mu­ło­wa­niu za­kre­su wy­ma­ga­nych in­we­sty­cji,
  • do­radz­two w po­zy­ski­wa­niu fi­nan­so­wa­nia na in­we­sty­cje (środ­ki po­mo­co­we oraz ko­mer­cyj­ne),
  • re­ali­za­cję do­ku­men­ta­cji tech­nicz­nej na ce­le re­ali­za­cji pro­jek­tu in­we­sty­cyj­ne­go,
  • wspar­cie w za­kre­sie za­mó­wień pu­blicz­nych oraz part­ner­stwa pu­blicz­no­-pry­wat­ne­go.
×
×