Tworzenie spółek komunalnych

DAGNUS to in­­­te­­r­dy­­­scy­­­pli­­­na­­r­na gru­­­pa firm do­­­ra­­d­czych, któ­­­ra wspie­­­ra Klie­­n­tów w za­­­kre­­­sie sze­­­ro­­­kiej pa­­­le­­­ty usług. Sku­­­pia­­­my po­­­nad 100 do­­­świa­­d­czo­­­nych spe­­­cja­­­li­­­stów go­­­to­­­wych świa­­d­czyć naj­wy­­ż­szej ja­­­ko­­­­­ści usłu­­­gi w ca­­­łej Po­­l­sce.

Ce­­­chu­­­je­­­my się ko­­m­ple­­k­so­­­wym po­­­de­­j­­­ściem dla wy­­­pra­­­co­­­wy­­­wa­­­nia sku­­­te­­cz­nych roz­­­wią­­­zań, efe­­k­ty­­w­no­­­­­ścią dzia­­­łań i ogro­­m­nym za­­­a­­n­ga­­­żo­­­wa­­­niem.

Co ofe­­­ru­­­je­­­my?

DAGNUS skupia szerokie grono specjalistów z zakresu doradztwa organizacyjnego dla samorządów gminnych. Jednym z dostrzegalnych trendów rozwojowych w praktyce samorządowej jest upowszechniające się zastosowanie formy spółki komunalnej, w tym w modelu in-house (tzw. podmiotu wewnętrznego). DAGNUS oferuje kompleksowe wsparcie w obszarze tworzenia spółek komunalnych, obejmujące wszelkie etapy niniejszego procesu – od fazy koncepcyjnej po etap tworzenia wewnętrznych struktur organizacyjnych. Zakres usług DAGNUS obejmuje:

  • analizę zasadności utworzenia spółki komunalnej (w tym porównanie efektywności realizacji działań względem innych dostępnych form realizacji zadań publicznych),
  • określenie rekomendowanego przedmiotu działania spółki wraz z rekomendacją w zakresie sposobu finansowania jej zadań,
  • reprezentowanie organu wykonawczego gminy w uzgodnieniach z organem stanowiącym odnośnie celowości utworzenia spółki,
  • doradztwo w procesie tworzenia spółki (w tym działania formalnoprawne dotyczące procedury utworzenia),
  • wsparcie na etapie podejmowania przez spółkę działalności (obejmujące m.in. doradztwo organizacyjne i personalne),
  • wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizacji zadań przez spółkę.
×
×