Analizy nowelizacji przepisów prawa

DAGNUS to in­­te­r­dy­­scy­­pli­­na­r­na gru­­pa firm do­­ra­d­czych, któ­­ra wspie­­ra Klie­n­tów w za­­kre­­sie sze­­ro­­kiej pa­­le­­ty usług. Sku­­pia­­my po­­nad 100 do­­świa­d­czo­­nych spe­­cja­­li­­stów go­­to­­wych świa­d­czyć naj­wy­ż­szej ja­­ko­­­ści usłu­­gi w ca­­łej Po­l­sce.

Ce­­chu­­je­­my się ko­m­ple­k­so­­wym po­­de­j­­ściem dla wy­­pra­­co­­wy­­wa­­nia sku­­te­cz­nych roz­­wią­­zań, efe­k­ty­w­no­­­ścią dzia­­łań i ogro­m­nym za­­a­n­ga­­żo­­wa­­niem.

Co ofe­­ru­­je­­my?

DAGNUS specjalizuje się w doradztwie dotyczącym oceny skutków oraz zasad wdrożenia nowelizacji przepisów prawa. Usługa ta ma na celu wsparcie podmiotów, na które znowelizowane prawo nakłada dodatkowe obowiązki lub modyfikuje dotychczasowe uprawnienia. Szczególnym obszarem tego rodzaju doradztwa jest tematyka ochrony środowiska, zwłaszcza w branży energetycznej oraz komunalnej.

W ramach niniejszej usługi DAGNUS oferuje:

  • analizę zakresu wymaganego wdrożenia przepisów,
  • określenie skutków finansowych wdrożenia,
  • sformułowanie planu działań wdrożeniowych wraz z harmonogramem ich realizacji,
  • określenie rekomendacji w zakresie źródeł finansowania zidentyfikowanych działań,
  • bieżącą obsługę procesu realizacji działań wdrożeniowych.
×
×