Wnioski taryfowe

DAGNUS to in­­­te­­r­dy­­­scy­­­pli­­­na­­r­na gru­­­pa firm do­­­ra­­d­czych, któ­­­ra wspie­­­ra Klie­­n­tów w za­­­kre­­­sie sze­­­ro­­­kiej pa­­­le­­­ty usług. Sku­­­pia­­­my po­­­nad 100 do­­­świa­­d­czo­­­nych spe­­­cja­­­li­­­stów go­­­to­­­wych świa­­d­czyć naj­wy­­ż­szej ja­­­ko­­­­­ści usłu­­­gi w ca­­­łej Po­­l­sce.

Ce­­­chu­­­je­­­my się ko­­m­ple­­k­so­­­wym po­­­de­­j­­­ściem dla wy­­­pra­­­co­­­wy­­­wa­­­nia sku­­­te­­cz­nych roz­­­wią­­­zań, efe­­k­ty­­w­no­­­­­ścią dzia­­­łań i ogro­­m­nym za­­­a­­n­ga­­­żo­­­wa­­­niem.

Co ofe­­­ru­­­je­­­my?

DAGNUS świadczy kompleksową obsługę w zakresie procesu zatwierdzenia taryfy przedsiębiorstwa energetycznego. W ramach niniejszej usługi oferujemy:

  • opracowanie projektu wniosku taryfowego dla ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
  • reprezentowanie wnioskodawcy w ramach postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia taryfy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zaletą wsparcia DAGNUS w tym zakresie jest wieloletnia, praktyczna znajomość procesu zatwierdzania taryf oraz szerokie doświadczenia we wsparciu działalności inwestycyjnej oraz operacyjnej przedsiębiorstw energetycznych.

×
×