Budowa systemów gospodarowania odpadami komunalnymi

DAGNUS to in­­­te­­r­dy­­­scy­­­pli­­­na­­r­na gru­­­pa firm do­­­ra­­d­czych, któ­­­ra wspie­­­ra Klie­­n­tów w za­­­kre­­­sie sze­­­ro­­­kiej pa­­­le­­­ty usług. Sku­­­pia­­­my po­­­nad 100 do­­­świa­­d­czo­­­nych spe­­­cja­­­li­­­stów go­­­to­­­wych świa­­d­czyć naj­wy­­ż­szej ja­­­ko­­­­­ści usłu­­­gi w ca­­­łej Po­­l­sce.

Ce­­­chu­­­je­­­my się ko­­m­ple­­k­so­­­wym po­­­de­­j­­­ściem dla wy­­­pra­­­co­­­wy­­­wa­­­nia sku­­­te­­cz­nych roz­­­wią­­­zań, efe­­k­ty­­w­no­­­­­ścią dzia­­­łań i ogro­­m­nym za­­­a­­n­ga­­­żo­­­wa­­­niem.

Co ofe­­­ru­­­je­­­my?

DAGNUS skupia szerokie grono ekspertów specjalizujących się w tematyce gospodarki odpadami. Doświadczenia w tej dziedzinie, gromadzone od lat 90., pozwoliły na szerokie zaangażowanie zespołu DAGNUS w proces głębokiej przebudowy modelu gospodarki odpadami komunalnymi, rozpoczęty w 2011 r. Rozwiązania naszych ekspertów w tej tematyce wskazywane są nierzadko jako modelowe i służą jako przykład do naśladowania. Z uwagi na istotną znajomość branży gospodarki odpadami, z zaangażowaniem wspieramy samorządy w dostosowywaniu przyjętych przez nie rozwiązań do zmiennych uwarunkowań prawnych, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki.

W zakresie budowy systemów gospodarowania odpadami komunalnymi DAGNUS oferuje:

  • analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi (zgodnie z wymaganiami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
  • analizę efektywności stosowanych rozwiązań organizacyjnych (w tym np. ocena zakresu usług świadczonych przez gminę w ramach sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi, analiza przepływów finansowych w obrębie systemu, ocena struktury organizacyjnej podmiotów zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu),
  • opracowanie rekomendacji w zakresie podniesienia efektywności systemu (w tym np. rekalkulacja stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opracowanie modelu reorganizacji zasad świadczenia usług systemowych, analiza warunków zastosowania rozwiązań opartych na zamówieniu in-house),
  • przygotowanie do wdrożenia nowych wymagań prawnych (np. zmiana zakresu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).

 

×
×