Produkcja

Ek­sper­ci DAGNUS po­sia­da­ją wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie w do­radz­twie dla bran­ży produkcyjnej. Dzięki doświadczeniu i wiedzy ekspertów, oferujemy kompleksowe wsparcie na każdym etapie projektu, począwszy od koncepcji budowy zakładu, doboru technologii i urządzeń, tworzenia budżetu oraz założeń projektowych, aż po realizację i uruchomienie produkcji.  Po­łą­cze­nie po­ten­cja­łu eks­perc­kie­go z ob­sza­ru fi­nan­so­wo­-praw­ne­go oraz tech­nicz­ne­go po­zwa­la DAGNUS świad­czyć m.in. na­stę­pu­ją­ce usłu­gi dla wska­za­nej bran­ży:

  • przygotowywanie oraz opiniowanie koncepcji,
  • opiniowanie i wdrażanie procesów technologicznych,
  • weryfikacja stanu technicznego istniejących instalacji,
  • wsparcie w doborze oraz zakupie urządzeń, jak również całych linii technologicznych,
  • po­zy­ski­wa­nie fi­nan­so­wa­nia na re­ali­za­cję pro­jek­tów in­we­sty­cyj­nych (źró­dła po­mo­co­we oraz ko­mer­cyj­ne),
  • wsparcie na etapie zakupów oraz wyboru dostawców oraz wykonawców,
  • wsparcie w trakcie tworzenia dokumentacji przetargowej, w tym w szczególności: tworzenia umów, ustalania zakresów, tworzenia specyfikacji, precyzowanie wymagań i kryteriów.
×
×