Budowa modeli transportu publicznego

DAGNUS to in­­­­te­­­r­dy­­­­scy­­­­pli­­­­na­­­r­na gru­­­­pa firm do­­­­ra­­­d­czych, któ­­­­ra wspie­­­­ra Klie­­­n­tów w za­­­­kre­­­­sie sze­­­­ro­­­­kiej pa­­­­le­­­­ty usług. Sku­­­­pia­­­­my po­­­­nad 100 do­­­­świa­­­d­czo­­­­nych spe­­­­cja­­­­li­­­­stów go­­­­to­­­­wych świa­­­d­czyć naj­wy­­­ż­szej ja­­­­ko­­­­­­­ści usłu­­­­gi w ca­­­­łej Po­­­l­sce.

Ce­­­­chu­­­­je­­­­my się ko­­­m­ple­­­k­so­­­­wym po­­­­de­­­j­­­­ściem dla wy­­­­pra­­­­co­­­­wy­­­­wa­­­­nia sku­­­­te­­­cz­nych roz­­­­wią­­­­zań, efe­­­k­ty­­­w­no­­­­­­­ścią dzia­­­­łań i ogro­­­m­nym za­­­­a­­­n­ga­­­­żo­­­­wa­­­­niem.

Co ofe­­­­ru­­­­je­­­­my?

Eksperci DAGNUS od lat zaangażowani są w prace doradcze dotyczące budowania modeli transportu publicznego. Zgromadzone doświadczenie pozwala DAGNUS na tworzenie efektywnych rozwiązań, opartych na dobrym zrozumieniu mechanizmów funkcjonowania rynku transportowego oraz ugruntowanej znajomości specyfiki działania organizatorów transportu.

W za­kre­sie budowania modeli transportu publicznego DAGNUS ofe­ru­je:

  • ana­li­zę efek­tyw­no­ści sto­so­wa­nych roz­wią­zań or­ga­ni­za­cyj­nych (w tym np. oce­na za­kre­su usług świad­czo­nych przez organizatora w ra­mach sy­te­mu, ana­li­za prze­pły­wów fi­nan­so­wych w obrę­bie sys­te­mu),
  • opra­co­wa­nie re­ko­men­da­cji w za­kre­sie podnie­sie­nia efek­tyw­no­ści sys­te­mu (w tym ana­li­za wa­run­ków za­sto­so­wa­nia roz­wią­zań opar­tych na za­mó­wie­niu in­-ho­use),
  • przy­go­to­wa­nie do wdro­że­nia no­wych wy­ma­gań praw­nych.
×
×