Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

Wspieramy nowoczesne inwestycje w gospodarce odpadami

Zrze­sze­ni w DAGNUS eks­per­ci firm POLINVEST oraz In­te­r­na­­tio­­nal Ma­­na­­ge­­ment Se­­rvi­­ces zre­ali­zo­wa­li kom­plek­so­we pra­ce do­rad­cze budowy oraz eksploatacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Wsparcie dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. pozwoliło na pozyskanie dofinansowania bezzwrotnego w wysokości 371 728 052 zł oraz pożyczki preferencyjnej na kwotę 293 000 000 zł.

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie stanowi instalację zagospodarowania o przepustowości 220 000 Mg/rok. Stanowi on źródło wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Jego realizacja przyczyniła się do znacznego unowocześnienia sposobu zagospodarowania odpadów na terenie Miasta Kraków.

Eksperci DAGNUS wspierali KHK S.A. na wszystkich etapach realizacji inwestycji, od fazy studium wykonalności, przez etap technicznej realizacji projektu, do etapu rekrutacji kadry pracowniczej Zakładu.

Zakres wsparcia

Kluczowe prace doradcze

  • Dokumentacja aplikacyjna w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  • Wsparcie na etapie oceny wniosku o dofinansowanie
  • Świadczenie pomocy technicznej na etapie budowy Zakładu
  • Rekrutacja pracowników na potrzeby eksploatacji Zakładu

Korzyści dla Klienta

  • Powstanie jednej z najnowocześniejszych instalacji zagospodarowania odpadów w Polsce
  • Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie termicznego przekształcania odpadów
  • Redukcja zapotrzebowania na składowanie odpadów komunalnych
  • Stworzenie kilkudziesięciu miejsc pracy
×
×